bezpilulky.cz © 2015 Privacy Policy  

Přiblížíme Vám moc, sílu a bezohlednost potravinářského a farmaceutického průmyslu. Staňme se více uvědomělými, abychom dokázali rozeznat lži od pravd, abychom se přestali řídit příkazy systému, který je v rukou mocných ...

Náš cíl

Štítky

 

Ořechy a mozek

 

 

Vlašské ořechy zvyšují mozkovou aktivitu

 

(Natural News.com)

 

Klíčem ke zlepšení paměti, snížení intelektuálních disfunkcí a zlepšení celkového kognitivního výkonu, může být tak jednoduchá věc,  jakou je konzumace několika ořechů denně. Výzkumníci z Lékařské fakulty Davida Geffena na Univerzitě v Kalifornii, Los Angeles (UCLA) zjistili, že konzumace méně, než hrsti ořechů denně, což je přibližně 13g, pomáhá lidem prakticky všech věkových  kategorií lépe obstát v sérii šesti kognitivních testů, zaměřených na funkci mozku.

 

Průřezová studie, vycházející z rozsáhlého vzorku obyvatel Spojených států v rozmezí od 20-ti do 90-ti let věku, poukazující na různé kognitivní faktory, jakými jsou  reakční čas, přiřazování správných obrazců, jednoduché sčítání čísel, vybavování si příběhů z paměti. Každé z těchto hodnocení výkonu bylo navrhnuto na kolektivní zachycení poznávacích schopností účastníků.

 

Při hodnocení se zjistilo, že ti, kteří snědli jen pár vlašských ořechů denně,  uspěli lépe téměř ve všech testech. Potvrdilo se to ve všech věkových kategoriích a výhody nebyly omezeny jen na jedno pohlaví nebo etnickou skupinu. Zjištění publikovaná v Journal of Nutrition, Health and Aging, jsou mezi prvními, která poukazují na výhody u lidí na rozdíl od zvířat.

 

„Nestává se každý den, aby výzkumy vedly v tak jednoduchou radu – snědením hrsti vlašských ořechů denně, na svačinu či  jako součást jídla, můžete pomoci  zlepšit vaše kognitivní zdraví“, prohlásil hlavní autor Dr. Lenore Arab  ve zprávě pro tisk.

 

Vlašské ořechy obsahují jedinečné omega 3 –částice, které  nebyly nalezeny v mnohých jiných ořeších

 

Vlašským ořechům byly dlouho připisovány kognitivní účinky, protože jsou bohaté na antioxidanty, omega 3-mastné kyseliny a jiné výživné složky.

 

Avšak je to jejich bohatým obsahem alfa – linolenové kyseliny (ALA) a rostlinných omega 3 látek, s prokázaným pozitivním účinkem na srdce a mozek – ALA se nenachází v tak vydatném množství v mnohých jiných ořeších, což je podle vědců odlišuje.

 

Podle zjištění, ke kterým došlo za částečné finanční  podpory  California Walnut Commision, stárnoucí„baby boomers“, jedinci s rizikem Alzheimerovy nemoci a jiní s oslabenými podmínkami mozku, ti všichni mohou prosperovat z pravidelné konzumace ořechů.

 

Celkové pozitivní účinky na mozek zdá se , spočívají ve snížení úbytku mozkové činnosti a tak napomáhají zpomalení procesu stárnutí.

 

„Je vzrušující vidět sílu důkazů této analýzy, mezi obyvateli US, podporující předcházející výsledky studií na zvířatech, které ukázaly neuroprotektivní účinek konzumace ořechů“ dodává Dr. Arab pro CBS News. „ A jde o reálné množství  - méně než hrst denně  (13 gramů)“.

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v současnosti trpí demencí přibližně 36 milionů lidí na celém světě a očekává se, že do roku 2030 se toto číslo zdvojnásobí a do roku 2050 ztrojnásobí. Je teda naléhavější než doposud, aby jednotlivci přijali preventivní opatření a nestali se tak součástí těchto trýznivých statistik.

 

„V ořeších je množství účinných látek , které mohou přispívat k ochranně kognitivních funkcí“, vysvětluje CBS News. „Mají vysoký  obsah antioxidantů a kombinaci vitamínů a minerálů. Významné množství alfa-linolenové kyseliny a rostlinných omega 3 mastných kyselin v ořeších rovněž přispívá k ochraně srdce a mozku“.

 

Více informací o účincích ořechů na zdraví je dostupné v archivu NaturalNews.com

 

Zdroje:

 

Přeloženo z NaruralNews.com

 

http://link.springer.com

http://www.theamericanmirror.com

http://www.cbsnews.com

http://www.newsobserver.com

http://www.eurekalert.org

 

Original version:

 

Walnuts found to improve brain performance

 

(NaturalNews) The key to a better memory, less brain fog and improved overall cognitive performance could be as simple as munching on a few tree nuts every day. Researchers from the David Geffen School of Medicine at the University of California, Los Angeles, (UCLA) found that consuming less than a handful of walnuts daily, or about 13 grams, helped people of virtually all ages perform better on a series of six cognitive tests that looked at brain function.

 

The cross-sectional study, which drew from a large sampling of the U.S. population aged 20 years to 90 years, looked at a variety of cognitive factors including simple reaction time, symbol digit substitution, single digit learning, story recall and digit symbol substitution. Each of these performance evaluations was designed to collectively capture the participants' cognitive capacities.

 

Upon evaluation, it was determined that those who consumed just a few walnuts daily scored better on almost every metric. This was true in every age category, and the benefits were not confined to just one gender or ethnic category. Published in the Journal of Nutrition, Health & Aging, the findings are among the first to show walnut benefits in humans as opposed to just animals.

 

"It isn't every day that research results in such simple advice -- eating a handful of walnuts daily as a snack, or as part of a meal, can help improve your cognitive health," stated lead author Dr. Lenore Arab in a press release.

 

Walnuts contain unique omega-3 components not found in many other nuts

 

Walnuts have long been considered for their cognitive benefits, as they are rich in antioxidants, omega-3 fatty acids and other nutritive components. But it is their rich content of alpha-linolenic acid (ALA), a plant-based omega-3 with proven heart- and brain-health benefits -- ALA isn't found in substantial quantities in very many other nuts -- that researchers believe sets it apart.

 

Aging "baby-boomers" and those at risk of Alzheimer's and other debilitating brain conditions may benefit from regular walnut consumption, according to the findings, which were arrived at, at least in part, with funding from the California Walnut Commission. The overall brain benefits of walnuts appear to include a slowing of brain decline, which may help slow the aging process.

 

"It is exciting to see the strength of the evidence from this analysis across the U.S. population supporting the previous results of animal studies that have shown the neuroprotective benefit from eating walnuts," added Dr. Arab, according to CBS News. "And it's a realistic amount -- less than a handful per day (13 grams)."

 

The World Health Organization (WHO) estimates that there are about 36 million people in the world today who suffer from dementia -- and this number is expected to not just double by 2030 but triple by 2050. It is thus more critical than ever that individuals take precautionary steps now to avoid becoming part of these harrowing statistics.

 

"There are numerous active ingredients in walnuts that may contribute to protecting cognitive functions," explains CBS News. "They are high in antioxidants and a combination of vitamins and minerals. A significant amount of alpha-linolenic acid, a plant-based omega-3 fatty acid in walnuts, also benefits heart and brain health."

 

More on the health benefits of walnuts is available in the Natural News archive: NaturalNews.com.

 

Sources:

http://link.springer.com

http://www.theamericanmirror.com

http://www.cbsnews.com

http://www.newsobserver.com

http://www.eurekalert.org